Prohlášení 5 sborů BJB

11.4.2017 admin 0 Comments

Prohlášení sborů k situaci v BJB

Sbory v Jablonci n. N., Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích a stanice Jílové u Děčína se
tímto rozhodly reagovat na současnou situaci v naší Jednotě.
Od SD v Lovosicích v roce 2012(!) nepřestáváme upozorňovat na zpochybňování
Písma jakožto bezchybného, neomylného, pravdivého a plně inspirovaného Božího slova a
šířící se liberalismus napříč nejen našimi sbory, ale i představiteli VV! Naše svědomí nám
nedovoluje mlčet. Jsme přesvědčeni, že se naše Jednota jako celek odchyluje od učení Pána
Ježíše a apoštolů a ani praxe ve sborech se už v mnoha směrech nepodobá směrnicím Písma,
kterými se naše Jednota řídila před několika desetiletími. Tyto rozdíly jsou už dnes zásadní.
Proto veřejně prohlašujeme:

1. Písmo svaté chápeme jako Slovo Boží (2. Timoteovi 3,16, 2. Pet 1,19-21).
Je doslova vdechnuté samotným Bohem. Je jedinou dostatečnou, jistou a
bezchybnou normou veškerého spásného poznaní, víry a poslušnosti. Je jediným
písemným zdrojem duchovního zjevení a jen ono samo smí zavazovat vnitřní hlas.
Pouze Bible učí vše, co je nezbytné pro naše spasení od hříchu, a je jediným kritériem,
podle kterého je nutno poměřovat veškeré jednání křesťana. Odmítáme, že Duch Svatý
promlouvá nezávisle nebo v protikladu k tomu, co je řečeno v Bibli, nebo že se osobní
duchovní zkušenost může stát nástrojem poznání.
To, že někteří z kazatelů naší Jednoty zpochybňují, že by Bible byla neomylně autoritativním
Slovem Božím, je tím nejvýznamnějším důvodem vzniku našeho „Prohlášení“.
2. Stavíme se za aktualizaci Ústavy naší Jednoty.
Postupem času dochází k tak viditelnému zesvětštění církve, že pokládáme za nezbytné,
abychom svůj biblický postoj jasně deklarovali, a to nejen k sekulární společnosti, ale i k
ostatním církvím a denominacím.
To, že sjezdy delegátů ani Výkonný výbor nedospěli k závěrům, aby byl uskutečněn
zodpovědný rozhovor o jednotlivých bodech návrhů aktualizace ústavy podaný jabloneckým
sborem, nám svědčí o tom, že se v BJB vytrácí úsilí o čistotu církve podle nároků Písma
svatého.
3. Odmítáme kazatelskou službu žen, protože je v přímém rozporu s jasným slovem.
„Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem, nýbrž má být v tichosti. Neboť první
byl utvořen Adam, potom Eva.“ (1. Tim 2,12n)
Pokusy o zavedení kazatelské služby žen v církvi vycházejí z nejasných biblických podkladů.
Vzhledem k tomu, že se tyto podklady dostávají do přímého rozporu s jasným slovem Písma
svatého, nelze na nich stavět své věroučné postoje. Spor o službu žen v církvi se z
„akademické“ debaty přesunul již do praxe.
Je jen otázkou času, kdy stejný posun nastane i v případě tolerované homosexuality.Nepostavíme-li svoji víru jasně na řádech a rolích muže a ženy, jenž nám stanovuje Písmo
svaté, převede se v budoucnu praktikovaná homosexualita z kategorie hříchů do „povolené
různosti“ (stejně jako je tomu už nyní v jiných církvích po celém světě). Následně pak také k
akceptaci homosexuálních kazatelů a kazatelek.
4. Stavíme se proti členství Bratrské jednoty baptistů v Ekumenické radě
církví.
Členství v ERC v současnosti znamená mimo jiné účast na ekumenických
bohoslužbách současně s Římsko-katolickou církví a jinými církvemi a
denominacemi, které nestojí na biblických základech víry. Tyto bohoslužby jsou často
konány navíc v chrámech, které jsou přímým svědectvím modloslužebného uctívání.
Netečnost členů Výkonného výboru a kazatelů BJB v této záležitosti svědčí o tom, že náležitě
nevnímají vážnost nejen katolického učení, ale učení i všech ostatních církví, které vyučují
jiné, nebiblické evangelium. Drtivá většina našich sborů tuto spolupráci nejen že akceptuje,
ale ve jménu křesťanské jednoty a lásky se v ní i angažuje! Zápas reformátorů, kteří v mnoha
případech za poznanou Pravdu pokládali své životy, nás trvale zavazuje.
Společným jmenovatelem všech těchto rozporů zůstává a je rozdílný pohled na
důležitost autority Písma.
Protože se se současnou situací nechceme ztotožnit, máme naději, že takto deklarované
postoje nově promluví alespoň k některým sborům, či jednotlivým členům naší Jednoty a že i
nově zvolený Výkonný výbor si uvědomí vážnost situace duchovního stavu naší Jednoty.
2. Korintským 11:2 „Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému
muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako
když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila
se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my
zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste
přijali, klidně to snášíte!“
Končíme slovy apoštola Pavla koloským křesťanům: „… nepřestáváme se za vás modlit a
vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním
pochopením, abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili… „ (Kol 1,9)
Dne: 1. 4. 2017