Baptisté

Vítáme vás na stránkách Bratrské jednoty Baptistů.

 

Bratrská jednota baptistů je křesťanským společenstvím, které historicky navazuje na dobu reformační církve, jejímiž představiteli ve světě byli např.: Martin Luther, Jan Kalvín či v Čechách Jan Hus, Jan Ámos Komenský, Petr Chelčický a další. Cílem této evangelikální církve je sloužit v oblasti misie, biblického vzdělávání a diakonie. Nejvyšší autoritou pro život a víru je Bible, jejíž Písma Starého i Nového zákona promlouvají ke každému věřícímu v porozumění Boha a smyslu života. Slovo baptista je odvozeno z řeckého slova baptizen, což znamená křtíti, ponořiti, a tento název předestírá, že se jedná o církev, která křtí stejně jako prvotní církev na základě vyznání víry v Ježíše Krista ponořením ve vodě.

Na území dnešní České republiky se baptisté objevili přibližně v první polovině devatenáctého století, kdy započala služba nejdříve mezi Němci a později se rozšířila mezi Čechy žijícími v Rakousko-Uhersku, Polsku a Rusku v oblasti Volyně. První český sbor byl na našem území založen v r. 1885. V Lovosicích baptistický sbor vznikl dva roky po druhé světové válce na jaře roku 1947. Tehdy se v Lovosicích a blízkém okolí usadili vojáci Svobodovy armády, kteří byli rekrutováni z volyňských Čechů. Následně se za nimi přistěhovaly jejich rodiny z Ukrajiny. Volyňští Češi pocházejí z exulantů, kteří museli po bitvě na Bílé hoře v důsledku rekatolizace odejít kvůli zachování své víry společně s J. A. Komenským a Českými bratry mimo svoji vlast. V současné době navštěvují místní sbor, jak původní obyvatelé Lovosic a okolí, tak i české rodiny, které se vrátily na naše území z rumunského Banátu.

V roce 2017 jsme si z Boží milosti připomínali již 70. výročí vzniku našeho sboru. Počátky tohoto obecenství byly nejdříve spojeny s kostelem v ulici Karla Maličkého, kde jsme byli v pronájmu. Poté v padesátých letech jsme si zakoupili vlastní dům v ulici U Tržiště 5. Tento sborový dům nám byl komunistickým režimem v 70. letech vyvlastněn bez náhrady a zbourán. Následně jsme zakoupili objekt v Dlouhé ulici č. 84, který jsme několikrát od té doby rekonstruovali a přizpůsobovali církevnímu životu. V současné době již tento objekt nepostačuje potřebám a aktivitám našeho sboru, a proto uvažujeme o stavbě nového bezbariérového sborového domu. Veškeré náklady na tuto výstavbu plánujeme hradit z vlastních zdrojů, protože BJB odmítla vyrovnání státu s církvemi, neboť je přesvědčená, že je to proti principům Písma Svatého. Náš sbor zastává postoj odluky státu od církve, a proto nepřijímá a ani nikdy nepřijímal žádné dotace na svoji činnost od ministerstva.

Z pohledu našeho vyznání nevěříme, že svět vznikl náhodou, že z ničeho se stalo něco, že z chaosu povstal sám od sebe řád a že z mrtvého se stal život. Člověk si dokáže uvědomovat sám sebe, přemýšlí o významu a účelu, touží po tom, aby všechno mělo nějaký smysl. Dokáže formulovat své cíle a pochopit své touhy. Má vrozený smysl pro důstojnost, vnímá více než jen bezprostřední zážitky, může cítit a milovat. Má morální rozměr, neodbytný pocit, že existuje rozdíl mezi dobrem a zlem, má smysl pro duchovní pozadí věcí, je si vědom vlastní smrti i toho, co bude po ní. A toto všechno dohromady není rozhodně jen pouhým dílem náhody. Věříme, že je to Boží zásah a Jeho Stvoření. Na stránkách Bible a skrze Ducha Svatého se nám tento Bůh dává poznat. Ukazuje nám svoji vůli a cíl pro člověka. Seznamuje nás se svými zaslíbeními a dává nám příklad v tom, jak najít a naplnit smysl lidského života a Jeho tím oslavit. Bible nás informuje, že každý člověk je ze své podstaty hříšný a Bůh je Svatý a Spravedlivý. A pro tuto skutečnost musí Bůh každého člověka spravedlivě soudit a oddělit ho od své přítomnosti, jinak by již nebyl ani Svatý ani Spravedlivý, neboť každý hřích si zaslouží trest. Protože je Bůh podle Písem ale také milosrdný, milostivý a laskavý, rozhodl se člověka z jeho hříchu vykoupit skrze svého syna Ježíše Krista. Jeho dokonalá oběť na kříži ospravedlňuje každého, kdo věří v jeho smrt a vzkříšení, kdo činí pokání a s důvěrou přichází ke svému Spasiteli. Takový člověk se podle Bible může těšit na věčný život s Bohem na dokonalém místě podobném prvotnímu Ráji a ne na věčné oddělení od Něj.

Napsat komentář